Menon Economics ferske rapport bekrefter den viktige betydningen bemanningsbransjen bidrar med i norsk arbeidsliv.

Av Per-Egil Aas, adm. dir. i Reflekt Bemanning & Rekruttering

På oppdrag for NHO har Menon Economics kartlagt bemanningsbransjen for norsk økonomi og arbeidsliv. Den viser med stor tydelighet at bransjen yter viktige bidrag, og at bemanningsselskapene i liten grad står i veien for faste ansettelser, slik noen politiske miljøer hevder.

Utgjør 2 % av samlede årsverk

Antall årsverk i bemanningsbransjen utgjør nær 2 % av samlede årsverk i Norge. Allikevel er verdien stor. Særlig innen tre områder:

1. Matching:
Forenkler og styrker virksomheters tilgang på relevant kompetanse og jobbmuligheter til arbeidstakere, særlig i distriktene.

2. Fleksibilitet:
Gjør det mulig for bedrifter og offentlige aktører å skalere bemanningen etter behov, ved å allokere arbeidskraft mellom bransjer, regioner og land.

3. Transaksjonskostnader:
Reduserer virksomheters rekrutteringskostnader og arbeidstakernes søkekostnader.

Per-Egil Aas

Menons undersøkelse viser at bemanningsbyråer bidrar til å redusere arbeidsledighet.

Per-Egil Aas, administrerende direktør i Reflekt

Helse og IT

Innen helsesektoren bidrar bemanningsbransjen til å sikre et bedre tilbud av helse- og omsorgstjenester til innbyggerne, ved at kvaliteten og kapasiteten opprettholdes ved f.eks ferieavvikling, syke/korttidsfravær/uforutsette hendelser, behov for nødvendig kompetanse og begrensninger knyttet til helg/nattarbeid. Det er 2-3.000 utleid til helse/omsorgssektoren årlig – tilsvarende ca 4 % av midlertidig ansatte.

Innen IT trekker Menon-rapporten frem at muligheten for innleie av IT-konsulenter til interne prosjekter har betydning for mellom 8.000 og 20.000 IT-ansatte. Det er grunn til å tro at kun en liten andel av dagens innleide konsulenter vil bli tilbudt fast jobb hos disse virksomhetene. Konsekvensene uten innleie vil variere, men generelt vil de være større for kundene enn for IT-selskapene, forteller rapporten.

Positivt for arbeidstakere og distriktene

Menons undersøkelse viser at  bemanningsbyråer bidrar til å redusere arbeidsledighet, og positiv effekt for arbeidstakere er blant annet:

  • Reduserer terskelen for å komme inn i arbeidslivet.
  • Kan redusere perioden man går arbeidsledig.
  • Reduserte jobbsøkingskostnader.
  • Større jobbmuligheter i tynne arbeidsmarkeder.
  • Økt mulighet for fast ansettelse hos et bemanningsforetak i stedet for midlertidige ansettelser hos oppdragsgiverne.

Undersøkelsen viser også at bemanningsbransjen betyr mye, særlig for distriktene. Lokale arbeidsmarkeder vil ofte ha utfordringer med å tiltrekke seg riktig kompetanse. Nøkkelbedrifter med variabel ordretilgang vil ha utfordringer med å opprettholde drift på dagens nivå om de ikke kan skaffe nødvendig kapasitet gjennom bemanningsbransjen. Innenfor helse er tilgangen til kvalifisert arbeidskraft for lav i hele Norge og distriktene har allerede i dag utfordringer med å dekke ledige stillinger. 

Vi som opererer innen bemanning ser hver dag hvor stor betydning vårt arbeid har for både kandidater og kunder. Det er i tillegg godt å få dokumentert betydningen av vårt arbeid, slik denne Menon-rapporten gjør.

Les hele rapporten her.