Planlegg ferier og bemanning i god tid. Da blir det god ferie!

2021 skrevet i sanden på en strand med hoppende dame

Det er alltid store gevinster å hente på å planlegge ferier og bemanningsløsninger i god tid, og spesielt for 2021 kan det være flere som har mer ferie til gode enn vanlig på grunn av de spesielle omstendighetene i fjoråret. Her er noen tips for god ferieplanlegging – og husk at Reflekt har fleksible løsninger for det du trenger av bemanning.

Start planleggingen tidlig

Det er større mulighet for å finne gode løsninger både internt og eksternt dersom planleggingen starter tidlig. For eksempel planlegging av sommerferien bør starte allerede nå.

Innhent ferieønsker innen en fastsatt frist, og drøft tidspunktet for ferien med den enkelte arbeidstaker eller med tillitsvalgte. Arbeidsgiver er pålagt å drøfte tidspunktet for avvikling av ferie, men ferieloven er tydelig på at det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktene. Unntaket er den ekstra uken til seniorene. Fra det året de fyller 60 år kantidspunktet for en uke ekstra ferie bestemmes av arbeidstakeren. Det kan imidlertid avtales at ekstraferien ikke tas ut på bestemte tider, som for eksempel i høysesong.

Hovedferieperioden

Ferieloven slår fast at arbeidstaker kan kreve å ta tre uker ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Nyansatte som starter i jobben etter 15. august kan imidlertid ikke kreve ferie i hovedferieperioden.

Underretning om feriefastsettingen skal skje tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, om ikke driftsmessige forhold gjør det nødvendig å fravike denne fristen.


Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere med gradert sykmelding å avvikle ferie på vanlig måte. Arbeidstakerne blir altså behandlet som om de var friske etter ferieloven.


Nye i jobben?

Nyansatte må dokumentere at de ikke har brukt opp ferien hos tidligere arbeidsgiver, for å kunne kreve ferie i sin nye jobb. Arbeidstakere som begynner i jobben senest 30. september har rett på full ferie, mens arbeidstakere som begynner i jobben 1. oktober eller senere bare har krav på én ukes ferie pluss eventuelt avtalefestet ferie.Arbeidstakere som ikke har tjent opp feriepenger nok til å dekke lønnsbortfallet i ferien, kan ikke pålegges å ta mer ferie enn feriepengene dekker. Det innebærer at arbeidstakere som ikke har tjent opp feriepenger i det hele tatt, kan motsette seg å ta ut ferie. Der arbeidsgiver har en fellesferieordning, kan imidlertid arbeidstaker pålegges ferie selv om vedkommende ikke har opptjent feriepenger.


Utkjøp og overføring

Arbeidsgiver har ikke anledning til å stryke den lovfestede ferien og betale ut lønn for feriedagene. Det er heller ikke mulig å betale ut ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Den tariffestede ferien kan betales ut, med mindre annet følger av tariffavtale o.l.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå avtale om overføring av inntil to uker av den lovfestede ferien til neste år. I tillegg kan eventuelle avtalefestede feriedager avtales overført til neste ferieår, forutsatt at dette ikke er begrenset gjennom avtaler. 

Dersom det ikke er inngått avtale om overføring, følger det av ferieloven at alle de lovbestemte feriedagene skal overføres til neste år.

Permittering

Det er ingen særregler for permitterte ansatte, noe som innebærer at ferieloven gjelder også for disse. Det gjelder ikke når ansatte har manglende feriepengeopptjening fordi de har vært permittert i fjor. Hvis arbeidsgiver ikke har pålagt permitterte ansatte å ta ferie i fjor, så tar de ansatte med seg ferien over til det neste årer, i tillegg til den nye pottenmed feriedager. 

Les mer om ferier på Arbeidstilsynets nettsider.

Ønsker du å diskutere gode løsninger for ferieperioder – eller har andre bemanningsbehov?

Kontakt salgssjef Marianne Pheiff // marianne.pheiff@reflekt.no // tlf 470 20 207